Ogólne warunki sprzedażyDane Sprzedającego: WIDE-IN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Michałowicza 46/2,
43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 508702, NIP: 5472150117 REGON 243531290, kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: biuro@wide-in.pl
tel.: (33) 486 61 88, tel.: (33) 486 60 07, faks: (33) 486 61 89

Godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.§ 1. Strony transakcji

 1. Sprzedającym jest firma WIDE-IN Polska Sp. z o. o., zwana dalej Sprzedającym.

 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym, lub w innej formie, np. poprzez wysłanie zamówienia na jeden z adresów e-mail sprzedającego, jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, niebędąca osobą prawną, zwana dalej Kupującym.

 3. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Domniemywa się, że Kupujący nabywa towar w celu bezpośrednio związanym ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodową, jeśli przy dokonywaniu zakupu podał on dane firmy (w szczególności jako dane do faktury VAT – nazwę firmy, adres, NIP

§ 2. Ceny

 1. Podane ceny zawierają w sobie podatek VAT. Do ceny może zostać doliczony koszt transportu. Sprzedawca nie zapewnia rozładunku, wniesienia oraz montażu zakupionych produktów u Kupującego, chyba że w umowie określono inaczej.

 2. Wartość zamówienia (tj. Cena + koszty wysyłki) jest umieszczona na „Potwierdzeniu zamówienia”, przesyłanym przez Sprzedającego po dokonaniu zamówienia.

 3. Niektóre produkty posiadają dodatkowe opcje, od których naliczona jest dopłata (np. kolor, rozmiar). Wszystkie dopłaty są wyraźnie wyszczególnione przy wyborze danej opcji produktu i widoczne dla Kupującego każdorazowo przed złożeniem zamówienia oraz umieszczane
  są na „Potwierdzeniu zamówienia”.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez strony internetowe sklepów Sprzedającego, poprzez przesłanie zamówienia na jedne z adresów mailowych Sprzedającego, poprzez przesłanie zamówienia pocztą na adres Sprzedającego lub w każdej innej formie, którą zaakceptuje Sprzedający. Zamówienia telefoniczne nie są przyjmowane.

§ 4. Potwierdzanie zamówień

 1. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego i może odmówić jego przyjęcia.

 2. Jeśli Sprzedający przyjmie Zamówienie wysyła Kupującemu Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Kupujący winien sprawdzić, czy zamówienie odpowiada jego oczekiwaniom i ewentualne poprawki zgłosić w terminie
  2 dni roboczych (dzień roboczy oznaczy dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy). W przypadku niewniesienia prze Kupującego poprawek
  z upływem 2 dni roboczych dochodzi do skutku umowa kupna-sprzedaży na warunkach wskazanych w Potwierdzeniu złożenia zamówienia.

§ 5. Termin realizacji zamówienia

 1. Przybliżony termin dostawy jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego oraz umieszczony na „Potwierdzeniu zamówienia”, przy czym termin ten jest terminem przybliżonym (ze względu np. na warunki atmosferyczne, określone godziny pracy doręczycieli, zwlekanie przez Kupującego z uregulowaniem należności za fakturę pro forma, itp.). Termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty całości Ceny wraz z kosztami wysyłki i (ewentualnie) wszelkimi innymi należnościami, które ustaliły Strony.

 2. W przypadku wydłużenia przybliżonego terminu realizacji podanego w Potwierdzeniu zamówienia Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego. Jeśli opóźnienie w dostawie jest dłuższe niż 5 dni roboczych od terminu planowanego, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy jeszcze przed dostarczeniem mu towaru w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.

§ 6. Dostawa towaru

 1. Towar dostarczany jest na teren całej Polski.

 2. Meble dostarczane są w całości lub do samodzielnego montażu, w zależności
  od asortymentu,

 3. Towar dostarczany jest domyślnie na adres Kupującego. W przypadku dostawy pod inny adres powinien on być wyraźnie zaznaczony na zamówieniu.

 4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem przy odbiorze.

 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest spisanie protokołu szkody zawierającego opis szkody, datę i podpis kierowcy/kuriera. Brak protokołu może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie reklamacji, przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupujący jest konsumentem. – w takim wypadku brak protokołu nie może stanowić wyłącznej przyczyny negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar wolny od wad.

§ 7. Koszt i warunki transportu (wysyłki)

 1. Koszt transportu jest naliczany automatycznie przez sklep i doliczany do Ceny
  lub wskazywany przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia, w wypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w innej formie niż poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

 2. Cena transportu nie obejmuje rozładunku, wniesienia towaru, rozpakowania
  oraz ewentualnego montażu zakupionych produktów, chyba że umowa stanowi inaczej.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do częściowych dostaw, co oznacza, iż jedno zamówienie może zostać wysłane w kilku przesyłkach w kilku różnych terminach (np. ze względu na objętość towaru lub też wysyłanie go częściami lub też zamówienie kilku towarów pochodzących
  od różnych producentów).

§ 8. Warunki płatności

 1. Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedający i Kupujący mogą w drodze indywidualnych ustaleń ustalić odmienne warunki lub terminy płatności.

 2. Co do zasady warunkiem wysyłki Towaru jest uiszczenie całości Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego. W innym wypadku, Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia całości Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego. Sprzedający ma prawo odebrać Towar od Kupującego, jeśli nie uiścił on całości ceny i obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem (m. in. koszty przyjazdu, transportu itp.).

 3. Do każdego zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT. Wraz z towarem Kupujący będący konsumentem otrzymuje także formularz odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem.

 4. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru zamówienia w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę (może być to w szczególności siedziba Sprzedawcy lub miejsce gdzie towar jest wytworzony). Wówczas nie musi on dokonywać przedpłaty i może dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.

§ 9. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta. Okresy gwarancyjne umieszczone
  są każdorazowo w opisie produktów. Gwarantem jest producent, sprzedawca nie udziela gwarancji i odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady fizyczne) lub za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych
  w ustawie o sprzedaży konsumenckiej.

 2. Różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami a otrzymanymi w rzeczywistości produktami, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustaleń komputera, odbiegających od ustawień standardowych (kolorystyka, nasycenie, jasność, przyciemnienie) nie stanowią podstawy
  do reklamacji Nie pozbawia to Kupującego będącego konsumentem prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych towarów powinny być złożone
  na numer faksu: (33) 486 61 89, lub na adres e-mail: reklamacje@wide-in.pl, lub przesłane pocztą na adres Sprzedającego.

 4. Zgłaszając reklamację należy podać dane Kupującego, numer zamówienia lub faktury, oraz szczegółowo opisać przedmiot reklamacji. Kupujący powinien także podać adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.

 5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w jak najszybszym, możliwym terminie (nie dłuższym niż 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany przez Kupującego adres e-mail). W przypadku Kupujących niebędących konsumentami orientacyjny termin wynosi 30 dni
  – w takim wypadku brak odpowiedzi na reklamację nie oznacza jej uznania.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać
  i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

 3. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru lub jego niezgodność z Umową należy kierować na adres e-mail: reklamacje@wide-in.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 05.10.2017 i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 05.10.2017 włącznie.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem.

 2. Kupujący, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki z Towarem. Kupujący dokonuje odstąpienia od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności (w szczególności może je złożyć na załączonym przez Sprzedawcę formularzu odstąpienia od umowy). Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Umowę, od której konsument skutecznie odstąpić uważa się za niezawartą.

 3. W razie skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy, Sprzedawca w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do konsumenta. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca
  nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przez najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę uważa się wysłanie paczki pocztowej poleconej, bez priorytetu, poprzez operatora publicznego (Pocztę Polską SA).

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
  nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Koszty dostarczenia Towaru od konsumenta do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 7. Zwrot Towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towar, będące wynikiem korzystania z niego
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8. Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada
  za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.

 9. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z tego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów w Sklepie.

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy w wpadkach określonych w art. 38 Ustawy
  z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wykonana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 11. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt
  i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego. Jeśli Kupujący odmawia uregulowania kosztów, Sprzedający może w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania rzeczy (Towaru) odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, wówczas zwraca on Kupującemu uiszczoną cenę pomniejszoną o koszty związane z przechowywaniem i magazynowaniem Towaru.

Pobierz PDF